Rejestracja
Email *
Hasło *
Powtórz hasło *
Oto kilka korzyści jakie daje Ci konto na przegladogloszen.pl
  • swobodne zarządzanie dodanymi ogłoszeniami
  • możliwość przedłużenia ogłoszeń
  • dodawanie ogłoszeń bez dziennego limitu
*
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu przegladogloszen.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach usług świadczonych przez serwis przegladogloszen.pl
Regulamin serwisu przegladogloszen.pl
1. Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie w serwisie internetowym przegladogloszen.pl, a firmą Przegląd Ogłoszeń Jarosław Karmowski z siedzibą w Koninie 62-510 przy ulicy Pl. Górnika 1/24 posiadającą NIP: 6651018263 oraz REGON: 310214528. Kontakt z serwisem przegladogloszen.pl pod numerem telefonu 721 216 145 lub drogą e-mailową pod adresem kontakt@przegladogloszen.pl. Serwis przegladogloszen.pl (nazywany dalej "Serwisem") oraz zamieszczający ogłoszenie (zwany dalej "Użytkownikiem") ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą  z treści ogłoszenia i zdjęć do niego dołączonych. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że Użytkownik posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Użytkownik oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie naruszy prywatności ani godności ani  innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

3. Użytkownik godzi się zadość uczynić i uwolnić Serwis od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Serwis w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

4. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się również dodawania ogłoszeń podobnych lub ich duplikatów, wielokrotnie powtarzanych, zawierających zdjęcia pornograficzne, erotyczne. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą usuwane.

5. Każde ogłoszenie standardowe lub wypowiedź zamieszczone w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie.

6. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia lub ogłoszenia wyróżnionego, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia.

7. Ogłoszenie wyróżnione jest to ogłoszenie zamieszczone jako standardowe i wyróżnione kolorem na liście ogłoszeń. Każde ogłoszenie wyróżnione w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych.

9. Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

10. Użytkownikom serwisu faktury VAT są wystawiane wyłącznie na ich żądanie.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

12. W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Użytkownika odpowiedzialności za szczególne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to że Serwis został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

15. Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

16. Regulamin obowiązuje od dnia 20 Lipca 2015.